Mededelingen Dorpsbelang Gaast, November 2012

Dorpsvisie:

Aangezien er door de vele werkzaamheden en een korte vakantie van ondergetekende in september geen mededelingen van dorpsbelang Gaast zijn geweest, gaan we nog even terug naar die maand en met name naar de avond van de aanbieding van onze dorpsvisie aan de wethouder Maarten Offinga. Wel heeft Ds. Rol hier een lovend stukje in de vorige Klepel over geplaatst, waarvoor dank. De organisatie van deze avond heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik er wel slapeloze nachten van heb gehad, met in het achterhoofd de spanning of er vanuit de inwoners voldoende belangstelling bestond om op deze avond aanwezig te willen zijn. Dat was ook de redenen dat we met een aantal bestuursleden en echtgenotes u allen persoonlijk hebben uitgenodigd, soms meerder keren, met de vraag of u kwam en met hoeveel personen. Dat een dergelijke benadering zijn vruchten heeft afgeworpen bleek wel uit de overweldigende belangstelling die we als bestuur dorpsbelang en werkgroep in ontvangst mochten nemen. We konden die avond ruim zeventig inwoners en genodigden welkom heten en daar zijn we u allen erg dankbaar voor. Na een korte uiteenzetting door de voorzitter van Dorpsbelang over de aanleiding, de te kiezen werkwijze en het ontstaan van de dorpsvisie, waarin de adviezen en begeleiding door Mevrouw Sieswerda nog eens duidelijk werden onderstreept, werd deze op ludieke wijze, met voortreffelijk toneelspel van onze Pietje Post in de persoon van onze secretaris Muus Groot, uiteindelijk via de voorzitter, aan de wethouder overhandigd. Het opgevoerde toneelspel spel werd dermate geloofwaardig gespeeld door de betreffende artiesten, dat menigeen dacht dat we de dorpsvisie inderdaad kwijt waren. Nadien gaf wethouder Maarten Offinga een heldere uiteenzetting hoe belangrijk voor de gemeente SWF de dorpsvisie als beleidsstuk is en daar ook alle aandacht aan zal worden besteed en deze beslist niet onderin een bureaula van een ambtenaar verdwijnt. Hij prees hierin het initiatief van de werkgroep en het bestuur en had alle lof voor de uitvoering en presentatie, waarbij we het compliment kregen waar een klein dorp groot in kan zijn. Hierna werd er aan de inwoners de gelegenheid geboden tot het stellen van vragen aan de wethouder, de dorpsvisie betreffende. Nadien volgde er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje en werd de avond muzikaal omlijst door onze Fryske troubadour Jan Nota uit Tjerkwerd. Omtrent de resultaten en de uitvoeringen door de gemeente uit onze dorpsvisie houden wij u in de toekomst middels deze mededelingen op de hoogte. Mochten er nog inwoners zijn die de dorpsvisie in hun bezit willen hebben, er zijn nog een zeer beperkt aantal exemplaren voorhanden. Deze kunt u, zolang de voorraad strekt, afhalen bij de secretaresse van de werkgroep, Elly Vaartjes Buren 52 Gaast.

Bazaar:

Op vrijdag 29 november aanstaande wordt er de jaarlijkse bazaar avond georganiseerd door het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Gaast. U zult hieromtrent nog nader worden geïnformeerd. Er zullen weer vele spellen zijn om aan deel te nemen, zoals u van ons gewend bent in voorgaande jaren, waaraan leuke prijzen zijn verbonden. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels alweer in volle gang en de meewerkende vrijwilligers en wij als bestuur hopen natuurlijk op een overweldigende opkomst van onze inwoners. En dat we op u rekenen moge duidelijk zijn want de opbrengst van deze bazaar is bestemd voor de mooie cadeaus die de Sint zal geven aan de vele kinderen uit Gaast. Mede door deze bazaar zal er dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, geen kerstmarkt worden georganiseerd. Zoals u bekend zal zijn was deze in 2012 georganiseerd als vervanger voor de jaarlijkse sinterklaas bazaar.

Sinterklaasfeest:

Het jaarlijkse sinterklaasfeest is aansluitend op zaterdag 30 november in ons dorpshuis de Fûke aanvang uur. Ouders en grootouders van onze in Gaast wonende kinderen zijn natuurlijk van harte uitgenodigd om dit unieke kinderfeest bij te wonen. Zoals ieder jaar staat de koffie voor u en een frisdrankje voor de kinderen klaar bij binnenkomst. Tot aan de binnenkomst van SINTERKLAAS EN ZIJN ZWARTE PIETEN rond de klok van uur, zullen de kinderen middels een spannend sinterklaasverhaal worden bezig gehouden door Juf Anneke (van Kalsbeek) en worden er tussendoor sinterklaasliederen gezongen begeleid door onze accordeonist uit Ferwoude, Jan van Asperen. We hopen dat het weer een daverende sinterklaasochtend mag worden voor zowel onze Gaaster kinderen alsook voor de ouders en grootouders.

Computercursus voor beginners/gevorderden:

Vanuit de leden van dorpsbelang is de wens naar voren gekomen of de mogelijkheid bestond voor het volgen van een computercursus. Een cursus die de beginselen van het en, surfen op internet, het werken met schrijf en tekenprogramma s etc. etc. op eenvoudige en begrijpelijke wijze duidelijk kan maken. We hebben daartoe contact opgenomen met de man die ook onze Gaaster website verzorgt, Hans die zich spontaan bereid heeft verklaard dit wel op zich te willen nemen. Gezien de vele drukke werkzaamheden van Hans en de voorbereidingen hiertoe zal dit gerealiseerd kunnen worden in bv. de maanden januari en februari en eventueel maart aankomend jaar. In afwachting van het aantal gegadigden willen we trachten deze cursus gratis aan te bieden aan de leden van dorpsbelang Gaast. Wel hebt u de mogelijkheid zich nu alvast op te geven, om een indicatie te verkrijgen hoeveel personen er eventueel aan deze cursus deel willen nemen. Opgave kan aan: jack.vaartjes@ziggo.nl of op tel. nr Persoonlijk aan mij doorgeven is natuurlijk ook mogelijk. Opgave gaarne vóór 1 december aanstaande.

Algemene Ledenvergadering 2013:

Op 22 november aanstaande is er een bestuursvergadering waar bovenstaande een agendapunt zal zijn. We moeten dit ook nog afstemmen met onze beheerscommissie, want net als de voorgaande jaren is het de bedoeling dat deze ledenvergadering gezamenlijk met de beheerscommissie wordt gehouden. Zoals u bekend zal zijn is onze penningmeester Marieke Hylkema-Boersma aftredend en niet herkiesbaar, waardoor we een bestuurslid tekort komen, er blijven zes bestuursleden over maar dit moet conform de statuten een oneven aantal zijn bestaande uit 7. We prijzen ons gelukkig, dat we Rinske Visser bereid gevonden hebben om in het bestuur zitting te willen nemen, waardoor we weer op het gewenste zevental komen. Uiteraard kunt u tegenkandidaten aanleveren, want u als leden van dorpsbelang Gaast stemt over de benoeming van de kandidaat of kandidaten. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunt u doorgeven aan de leden van het dagelijks bestuur te weten, Marieke Hylkema Boersma, Muus Groot of Jack Vaartjes. Dit kan tot één dag voor de vergadering. Over de exacte datum en tijdstip van deze algemene ledenvergadering wordt u nog nader geïnformeerd, we komen hierop terug in de volgende Klepel.

Kopieermachine:

De laatste tijd bereikte ons nogal eens klachten over het onvoldoende, of helemaal niet meer werken van de kopieermachine. De machine is inmiddels voor de zoveelste keer naar de reparateur geweest en functioneert nu weer naar behoren. Wel moet de machine op stand-by blijven staan en mag de hoofdschakelaar links onder aan de zijkant van de machine niet worden uitgezet. Als aan dit verzoek door de gebruiker(s) wordt voldaan, zal de machine ook in de toekomst goed blijven functioneren.

Jaarlijkse schoonmaakdag de Fûke:

Deze zal worden gehouden op zaterdag 2 november a.s. Wilt u deze dag in uw agenda noteren zie ook de mededeling hierover van de beheerscommissie elders in deze Klepel.

Verlichting fietspad Gaast Ferwoude:

Klachten over de slechte verlichting van het fietspad hebben we opgenomen met de gemeente SWF en ook dorpsbelang Ferwoude is hier mee bezig. Hopelijk worden de klachten snel verholpen en zo niet zullen we wederom bij de gemeente aan de bel trekken, middels onze coördinator Mevr. Yvonne Sieswerda. Zodra er hieromtrent meer nieuws is, wordt u geïnformeerd.

Boomstammen omgehakte bomen:

De stammen van de omgehakte bomen zouden door de gemeente SWF worden verwijderd en men zou zorgen voor nieuwe aanplant, maar alles is nog bij het oude; een klacht die ons bereikte via meerdere inwoners van Gaast. Ook hierover hebben we contact opgenomen met Mevr. Sieswerda die deze klachten heeft doorgespeeld naar de betreffende afdeling van de gemeente, hetgeen we bevestigd hebben gekregen. Zodra de gelegenheid zich voordoet wil de gemeente dit realiseren, we houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen, middels deze Klepel. Dit waren voor deze maand de mededelingen van uw dorpsbelang en we blijven u van alle ontwikkelingen Gaast betreffende informeren, hoofdzakelijk via deze mededelingenrubriek in de Klepel. We spreken de wens uit dat we vele dorpsgenoten op 29 en 30 november mogen begroeten tijdens de bazaar en het sinterklaasfeest.

Een fijne novembermaand toegewenst.

Namens bestuur Vereniging Dorpsbelang Gaast, Jack Vaartjes.